رکورد مورد نظر در اين رده نيست
مشکلی در بارگزاری صفحه وجود دارد
 
نشریات بخش نفت و گاز
روزانه هفتگی ماهیانه گاز
 


 

19 اکتبر 2018

شاخص قیمت قیمت دلار/بشکه تغییرات دلار/بشکه
سبد اوپک 78.15 0.10-
دبلیو تی آی 69.12 0.47+
برنت 80.65 0.44+
دبی 77.74 0.84-
عمان 78.74 0.25-
گاز طبیعی* NA -
*دلار/میلیون بی تی یو             منبع: دبیرخانه اوپک