رکورد مورد نظر در اين رده نيست
مشکلی در بارگزاری صفحه وجود دارد
 
نشریات بخش نفت و گاز
روزانه هفتگی ماهیانه گاز
 


 

22 ژانویه 2019

شاخص قیمت قیمت دلار/بشکه تغییرات دلار/بشکه
سبد اوپک 60.66 0.83-
دبلیو تی آی 52.57 1.23-
برنت 60.67 1.47-
دبی 61.39 0.46-
عمان 61.73 0.55-
گاز طبیعی* NA -
*دلار/میلیون بی تی یو             منبع: دبیرخانه اوپک