نشریات بخش نفت و گاز
روزانه هفتگی ماهیانه گاز
 


 

7 دسامبر 2018

شاخص قیمت قیمت دلار/بشکه تغییرات دلار/بشکه
سبد اوپک 59.20 0.41+
دبلیو تی آی 52.61 1.12+
برنت 61.48 4.26+
دبی 58.30 1.44-
عمان 58.79 1.38-
گاز طبیعی* NA -
*دلار/میلیون بی تی یو             منبع: دبیرخانه اوپک