چهارشنبه 8 بهمن 1399   10:34:43
افزايش سريع توليد نفت خام سبك و شيرين توسط ليبي باعث شده تا صادركنندگان رقيب در بازار مديترانه مانند آمريكا، الجزاير، آذربايجان، نيجريه و قزاقستان با مشكلاتي براي فروش نفت خام خود در اين بازار مواجه شوند پیوند متن گزارش