چهارشنبه 5 آذر 1399   02:17:01
تعداد زيادي از كشورهاي مشاركت كننده در بيانيه همكاري بر ادامه كاهش فعلی توليد نفت خام، تأكيد دارند پیوند متن گزارش<a href="https://opec.mop.ir/portal/file/?386218/d342-0828-99.pdf">پیوند متن گزارش</a>