چهارشنبه 8 بهمن 1399   10:41:51
در شبکه عمومی گاز یک دهکده‌ در انگلستان برای اولین بار از هیدروژن استفاده می‌شود پیوند متن گزارش