چهارشنبه 8 بهمن 1399   11:19:17
ارزیابی روسای سابق دبیرخانه کنوانسیون تغییر اقلیم از سی سال مذاکرات: فراتر از نیت خیرخواهانه، اقدام فوری نیاز است پیوند متن گزارش