چهارشنبه 5 آذر 1399   02:39:56
احتمال توافق اوپك و كشورهاي مشاركت¬كننده در بيانيه همكاري مبني بر ادامه كاهش توليد فعلي با سطح 7/7 ميليون بشكه در روز در سال 2021 وجود دارد پیوند متن گزارش