چهارشنبه 5 آذر 1399   03:11:59
حجم ذخيره‌سازي نفت خام كشورهاي OECD در ماه سپتامبر 3/1 ميليون بشكه در مقياس ماهانه كاهش داشته و به 1192 ميليون بشكه رسيده است. اين رقم 50/8 ميليون بشكه كمتر از اوج ذخيره‌سازي نفت خام در كشورهاي OECD است پیوند متن گزارش