چهارشنبه 15 تیر 1401   00:20:50
در کمیته‌های پارلمان اروپا در مورد اصلاحات مقررات بازار کربن و عدم اعطای برچسب سبز به گازطبیعی و هسته‌ای توافق شد پیوند متن گزارش