پنجشنبه 26 فروردین 1400   10:22:29
دولت‌های اروپایی خواستار استفاده از گازطبیعی در فرآیند انتقال به انرژی های کم کربن هستند پیوند متن گزارش