دوشنبه 15 خرداد 1402   16:38:31
اشتراک در فیسبوکاشتراک در توییتراشتراک در لینکدیناشتراک در گوگل پلاسنسخه متنی


بخش اول
مجمع
1-    مجمع بين‌المللي انرژي كه از اين پس از آن به عنوان «مجمع» ياد مي‌شود:
2-    مجمع، تشكيلات بين‌الدولي است كه به عنوان تسهيل‌كنندة بي‌طرف گفتگوهاي غيررسمي، آزاد، آگاهانه و مستمر انرژي در سطح جهاني در ميان دولت‌هاي  كشورهاي توليدكننده و مصرف‌كننده انرژي عضو مجمع شامل دولت‌هاي  كشورهاي ترانزيت كننده انرژي عمل مي‌كند.
3-    منشور، هيچگونه حقوق يا تعهدات الزام‌آوري را در بين يا ميان اعضاي آن به وجود نمي‌آورد.
4-    هر يك از دولت هاي عضو در راستاي قانون داخلي و تعهدات بين‌المللي خود در قبال گفتگوهاي جهاني انرژي متعهد است، در مجمع شركت مي‌نمايد تا مفاد منشور را اجرا و اهداف آن را محقق نمايد.
بخش دوّم
اهداف
اهداف بنيادين مجمع عبارتند از:
الف- ترويج تفاهم متقابل و آگاهي بيشتر از منافع مشترك انرژي در ميان اعضاي خود؛
ب- ارتقاء درك بيشتر از مزاياي بازارهاي با ثبات و شفاف انرژي براي سلامت اقتصاد جهان، امنيت عرضه وتقاضاي انرژي، توسعه تجارت جهاني و سرمايه‌گذاري در منابع انرژي و فن‌آوري؛
ج- شناسائي و ارتقاء اصول و خط‌مشي‌هايي كه موجب ايجاد شفافيت، ثبات و پايداري در بازار انرژي مي‌شود؛
د- كاهش اختلاف سليقه در خصوص مقوله‌هاي جهاني انرژي درميان دولت‌هاي توليدكننده، مصرف‌كننده وترانزيت كننده انرژي و ارتقاي درك بيشتر از وابستگي و مزايايي كه از طريق انجام گفتگو و همكاري نصيب آنها خواهد شد و هم‌چنين همكاري و گفتگو بين اعضا و صنايع مرتبط با انرژي؛
ه- ارتقاء مطالعات وتبادل‌نظر در خصوص روابط دروني بين انرژي، فن‌آوري، مقوله‌هاي زيست‌محيطي، رشد اقتصادي وتوسعه؛
و- ايجاد اطمينان و اعتمادسازي از طريق نشر اطلاعات بهبود يافته در ميان دولت‌ها؛
ز- تسهيل جمع‌آوري، تهيه و انتشار داده‌ها، اطلاعات و تجزيه و تحليل‌هايي كه به شفافيت، ثبات و پايداري بازار كمك مي‌كنند.
بخش سوّم
عضويت
1-    دولت‌هاي عضو سازمان ملل متحد كه در اجلاس وزارتي مورخ 22 فوريه 2011 (3 اسفند 1389) در رياض شركت نموده ومنشور مجمع را  به عنوان اعضاي مجمع در همان روز تصويب و امضا كردند، اعضا مجمع هستند.
2-    هريك از ديگر دولت‌هاي عضو سازمان ملل متحد به شرط تحقق شرايط ذيل مي‌توانند به عضويت مجمع در آيند:
الف- ارائه يادداشت رسمي مكتوب به دبيركل مجمع كه بيانگر تصويب منشور توسط آن عضو و تمايل به عضويت در مجمع است؛
ب- پذيرش عضويت آن از طريق اجماع توسط هيات اجرائي و در صورت عدم اجماع از طريق اكثريت چهار پنجم اعضاي حاضر رأي دهنده؛
3- هر عضو مجمع، براساس معيار كمك‌هاي مالي به بودجه مندرج در پيوست منشور، كمك مالي ساليانه خود را به بودجه سالانه دبيرخانه ارائه مي‌نمايد. انتظار نمي‌رود آن دسته از اعضاي مجمع كه توسط دفتر نمايندگي مالي سازمان ملل متحد به عنوان كشورهاي كمتر توسعه يافته ودر زمرة كشورهاي كمتر توسعه‌يافته قلمداد شده‌اند، كشورهاي درحال توسعه محصور در خشكي و كشورهاي درحال توسعه واقع در جزاير كوچك، كمك مالي ساليانه به دبيرخانه بپردازند.
بخش چهارم
اركان
1-    اركان اصلي مجمع به شرح ذيل مي‌باشند:
الف- اجلاس‌هاي وزارتي
ب- هيات اجرائي
ج- دبيرخانه
د- گروه حمايت بين‌المللي
ه- كميته مشاوره صنعتي
2-    اركان مجمع بايد تلاش نمايند تا تصميمات خود را براساس اجماع اتخاذ نمايند. در صورت عدم حصول اجماع تصميمات فوق‌الذكر با اكثريت دو سوم اعضاي حاضر و رأي‌دهنده اتخاذ خواهند شد، مگر اينكه به گونه‌ ديگري مشخص شده باشد. از نظر اين منشور، عبارت «اعضاي حاضر و رأي‌دهنده» يعني اعضاي حاضر و رأي‌دهنده  اعم از رأي مثبت يا منفي است.اعضايي كه از رأي‌دادن امتناع مي‌نمايندبه عنوان اعضايي كه رأي نداده‌اند محسوب مي‌شوند. حضور اكثريت اعضاء براي اتخاذ هرگونه تصميمي الزامي است مگر آنكه به گونه ديگري مشخص شده باشد.
بخش پنجم
اجلاس‌هاي وزارتي
1-    اجلاس‌هاي وزارتي دوسالانه
الف- جلسات وزارتي، مهمترين ركن مجمع هستند كه به عنوان محلي بي‌طرف براي انجام گفتگوهاي سطح بالا، غيررسمي ، آزاد، آگاهانه و مستمر در زمينه انرژي جهاني در ميان اعضاي مجمع ايفاي نقش مي‌كند.
ب- هيات اجرائي و دبيرخانه با هماهنگي با دولت ميزبان و كمك ميزبان(‌ها ) به آماده‌سازي، سازماندهي و مديريت اجلاس وزارتي مي‌پردازند به گونه‌اي كه اجلاس مزبور به گفتگوهاي متمركز ونتيجه‌گرا در جهت اهداف مجمع منجر شود.
ج- اجلاس وزارتي حداقل هر دوسال يكبار برگزار مي‌شود.
د- وزيركشور ميزبان و وزير(وزراي) كشور(هاي) كمك ميزبان به ترتيب به عنوان رئيس و نائب رئيس اجلاس وزارتي انجام وظيفه مي‌كنند.
2-    اجلاس وزارتي فوق‌العاده
الف – اجلاس‌ وزارتي فوق‌العاده مي‌تواند به درخواست حداقل 5 عضو مجمع و تصويب هيات اجرائي برگزار شود.
ب- هر گونه درخواست براي برگزاري اجلاس وزارتي فوق‌العاده بايد به طور كتبي واز طريق دبيركل به رئيس اجلاس وزارتي آتي ارائه شود. رئيس اجلاس وزارتي، درخواست مزبور را از طريق دبيركل به هيات اجرائي ارائه مي‌نمايد.
ج. هيات اجرائي طي مدت 21 روز پس از دريافت درخواست مذكور، راجع به آن تصميم‌گيري مي‌كند.
3-    كارگروه‌ها
الف- اجلاس‌هاي وزارتي مي‌توانند براي انجام كارهاي خاص، كارگروه‌هايي در سطح وزارتي و يا سطوح ديگر تشكيل دهند. كارگروه‌ها ، اجلاس وزارتي را در جريان نتايج كار خود قرار مي‌دهند.
ب- هر عضو مجمع يا دبيركل مي‌تواند درخواست تشكيل كارگروهي را مطرح نمايد. درخواست مذكور بايستي كتبي و با ذكر دلايل لازم براي تشكيل آن از طريق دبيركل به رئيس هيات اجرائي ارائه گردد. هيات اجرائي طي مدت 60 روز از زمان دريافت درخواست، راجع به آن تصميم‌گيري مي‌كند.
ج- هركار گروهي كه براساس جزء (ب) بند (3) تشكيل شده باشد مي‌تواند قبل از تاريخ تعيين شده براي برگزاري جلسه  گروه مزبور، مراتب را به اطلاع هيات اجرائي برساند.
4-    بيانيه‌هاي اختتاميه اجلاس وزارتي
الف- كشورميزبان و كمك ميزبان(هاي) اجلاس وزارتي با پشتيباني و حمايت دبيرخانه و با مسئوليت خود در پايان اجلاس وزارتي بيانية اختتاميه را آماده و صادر مي‌كنند.
ب- اجلاس وزارتي ممكن است با توجه به نتايج اجلاس خود مكاتبات اضافي و ساير اشكال مكاتبه را صادر نمايد.
بخش ششم
هيات اجرائي
1-    وظايف هيات اجرائي
الف- هيات اجرائي نهاد مديريتي مجمع است.
ب- وظايف هيات اجرائي شامل موارد ذيل است:
1) تصويب عضويت در مجمع طبق  بند (2) بخش سوم؛
2) تصويب برگزاري اجلاس‌هاي وزارتي فوق‌العاده؛
3) تصويب موضوع اصلي و برنامه اجلاس وزارتي دوسالانه با امعان‌نظر به نياز به گفتگوهاي متمركز و نتيجه مدار؛
4) تصويب ونظارت بر برنامة كاري دوسالانه دبيرخانه با درنظر گرفتن نظرات احتمالي ارائه شده توسط اعضاي مجمع؛
5) بررسي وتصويب بودجه ساليانه دبيرخانه با درنظر گرفتن نظرات احتمالي ارائه شده توسط اعضاي مجمع؛
6) بررسي و تصويب صورتحساب‌هاي مالي دبيرخانه؛
7) تصويب مقررات اداري و مالي دبيرخانه؛
8) انتصاب حسابرس به منظور حسابرسي ساليانه حساب‌هاي دبيرخانه؛
9) انتصاب دبيركل از ميان اتباع اعضاي مجمع؛
10) انتخاب ميزبان وكمك ميزبان(هاي) اجلاس وزارتي دوسالانه و در صورت  لزوم اجلاس‌هاي وزارتي فوق‌العاده. اساساً هر اجلاس وزارتي يك كمك ميزبان خواهد داشت. با اين وجود، هيات اجرائي در صورت اقتضا مي‌تواند دو كشور را به عنوان كمك ميزبان انتخاب نمايد.
11) ايجاد گروه‌هاي‌ كاري يا كار گروه‌ها وتعيين وظايف مربوط به شكل مناسب به منظور پرداختن سريع به موضوعات طرح شده در جلسه هيات اجرائي
12) تصويب ايجاد يك يا چند دفتراقماري دبيرخانه در محل‌هايي به غير از محل استقرار دبيرخانه در صورت اقتضاء.
2-    چگونگي شكل‌گيري هيات اجرائي و عضويت در آن
الف- هيات اجرائي بايستي ظرف مدت يك ماه پس از پايان‌يافتن اجلاس وزارتي دو سالانه تشكيل شود وتا زمان خاتمه اجلاس بعدي انجام وظيفه نمايد.
ب- هيات اجرائي متشكل از نمايندگان معرفي شده از سوي وزراي متولي امور انرژي 31 كشور عضو مجمع است. نمايندگان  « آژانس بين المللي انرژي » و «اوپك» اعضاي بدون حق رأي هيات اجرائي هستند. هيات اجرائي، حسب مورد  مي‌تواند از ديگر نهادهاي بين‌ الدول براي شركت درجلسات هيات اجرائي به عنوان ناظر دعوت به عمل آورد.
ج- از ميان 31 عضو هيات اجرائي، 23 عضو دائم  هيات اجرائي و 8 عضو  چرخشي مي‌باشند.
د- اعضاي دائم هيات اجرائي عبارتند از كشور ميزبان دبيرخانه ، 11 كشور بزرگ توليدكنندة نفت و گاز   و11 كشور بزرگ مصرف كننده كه براساس فهرست آخرين اعداد و ارقام جمع‌آوري شده توسط دبيرخانه تا روز يكم ژانويه (يازدهم دي ماه) سال برگزاري اجلاس وزارتي تعيين و توسط هيات اجرائي تصويب مي‌شوند.
كرسي هر عضو مجمع كه تمايل به خدمت به عنوان عضو دائم هيات اجرائي را نداشته باشند توسط كشوري كه در فهرست ياد شده در جايگاه بعدي قرار دارد پر شود.
ه- عضويت دائم در هيات اجرائي هر دو سال يكبار و براساس آخرين اعداد وارقام جمع‌آوري شده توسط دبيرخانه تا روز يكم ژانويه (يازدهم دي ماه) سال برگزاري اجلاس وزارتي دوسالانه بازنگري مي‌شود.
و- اعضاي چرخشي طي يك ماه پس از شكل‌گيري هيات اجرائي متشكل از اعضاي دائم، توسط اعضاي دائم انتخاب خواهند شد.
ز- اعضاي چرخشي مي‌توانند براي دوره‌هاي متوالي منصوب شوند. با اين حال، تلاش مي‌شود كه فرصت خدمت در هيات اجرائي به عنوان عضو چرخشي در اختيار اعضائي كه صلاحيت عضويت دائم در هيات اجرائي را ندارند نيز قرار بگيرد.
ح- در انتخاب اعضاي چرخشي بايد به تحقق توازن بين كشورهاي توليدكنندة مصرف‌كننده و گذر نفت وگاز، توسعه يافته و درحال توسعه توجه شود و توزيع جغرافيائي نيز در نظرگرفته شود. با اين وجود، دو يا سه كرسي چرخشي را بايد براي كشور ميزبان و كمك ميزبان(هاي) اجلاس وزارتي دو سالانة بعدي در نظرگرفت مگر اين كه آنها اعضاي دائم هيات اجرائي باشند.
ط- رياست هيات اجرائي به عهدة كشور ميزبان اجلاس وزارتي دو سالانه آتي است.دوره رياست فوق‌ پس از پايان اجلاس وزارتي دوسالانه قبلي آغاز و پس از پايان اجلاس وزارتي دو سالانه به ميزباني آن كشور خاتمه مي‌يابد.
ي- وظايف رئيس هيات اجرائي عبارتند از:
1) بررسي دستور جلسه وآمادگي براي  شركت در هريك از جلسات هيات اجرائي
2) رياست جلسات هيات اجرائي و
3) شركت در كليه اجلاس‌هاي وزارتي مجمع به نمايندگي از طرف هيات اجرائي.
    ك- نماينده كشور كمك ميزبان به عنوان نائب رئيس هيات اجرائي انجام وظيفه مي‌نمايد.
3-    جلسات هيات اجرائي و چگونگي مديريت امور مربوط به آن
الف – جلسات هيات اجرائي حداقل 2 بار در سال تشكيل مي‌شوند. حداقل يكي از اين جلسات در مقر دبيرخانه مجمع برگزار مي‌شود.
ب- جلسات اضافي هيات اجرائي مي‌تواند براساس صلاحديد رئيس هيات اجرائي و دبيركل يا بنا به درخواست حداقل سه چهارم اعضاي هيات اجرائي برگزار شود.
ج- حداقل دو سوم اعضاي هيات اجرائي ملاك به حد نصاب رسيدن جلسه واتخاذ تصميم است.
د- هيات اجرائي مي‌تواند به منظور كمك به اجراي وظايف محوله به آن، گروه‌هاي كاري يا  كارگروه‌هايي تشكيل دهد.
بخش هفتم
دبيرخانه
1-    دبيرخانه ركن اجرائي مجمع است.
2-    دبيرخانه مسئول برنامه‌ريزي، سازماندهي و اجراي فعاليت‌هاي محوله به آن مندرج در برنامه كاري دوسالانه است و در آماده‌سازي برگزاري اجلاس‌هاي وزارتي مشاركت مي‌نمايد و هرگونه فعاليت ديگري را كه هيات اجرائي به آن واگذار نمايد انجام مي دهد.
3-    وظايف دبيرخانه  شامل موارد زير نيز مي‌شود:
الف) فراهم نمودن فضاي بي‌طرف براي انجام گفتگو و تبادل ديدگاه‌ها در خصوص مقوله‌هاي مرتبط با اهداف مجمع در ميان اعضاي آن و بين اعضاي مجمع و صنايع مرتبط با انرژي،
ب) تبادل داده ها واطلاعات انرژي در ميان كشورهاي توليدكننده، مصرف‌كننده و گذر ، سازمان ها و صنايع مرتبط با انرژي،
ج) سازماندهي هم‌انديشي ها، محافل علمي، كنفرانس‌ها، كارگاه‌ها، برنامه‌هاي آموزشي، نمايشگاه‌ها و ميزگردهاي مرتبط با مقوله‌هاي جهاني و منطقه‌اي انرژي،
د) برقراري وانجام گفتگو و همكاري با نهادهاي ديگر مرتبط با انرژي در انجام تحقيقات و تجزيه و تحليل‌ها،
ه) كمك‌ به مؤسسات انرژي در بخش دولتي و خصوصي و سازمان‌هاي بين‌المللي و غيردولتي به منظور ارتقاء مطالعات و تبادل نقطه‌نظرات در خصوص رابطه داخلي بين انرژي، فن‌آوري، مقوله‌هاي زيست‌محيطي، رشد اقتصادي و توسعه،
و) تهيه وانتشار خبرنامه‌ها، گزارش‌هاي آماري و تحليلي، اعلاميه‌ها و بيانيه‌هاي مطبوعاتي دربارة فعاليت‌هاي مجمع،
ز) كمك به اعضاي مجمع به منظور حصول اطمينان از انجام گفتگوهاي بيش از پيش متمركزتر و نتيجه مدارتر ميان آنها ،
ح) ارائه خدمات مشاوره‌اي، عملياتي تداركاتي به كشور ميزبان اجلاس وزارتي،
ط) آماده‌سازي دستور جلسة متمركز و جمع‌آوري و تجزيه و تحليل اطلاعات مربوطه واقعي مرتبط با دستور جلسة اجلاس وزارتي به منظور تسهيل بحث‌ها در خصوص مقوله‌هاي عيني،
ي) كمك به ميزبان وكمك ميزبان(ها) در خصوص آماده‌سازي و صدور بيانية اختتاميه،
ك) تهية دستور جلسه، تجزيه و تحليل هاي لازم، گزارش‌ها و كمك به هيات اجرائي، گروه حمايت بين‌المللي و كميته مشاوره صنعتي، و
ل) توزيع برنامة كاري دوسالانه پيشنهادي و پيش‌نويس بودجه در ميان اعضاء و انتقال هرگونه نظرهاي احتمالي اعضاء در آن خصوص به هيات اجرائي.
4-    دبيرخانه ضمن مشورت با هيات اجرائي مي تواند با آژانس بين‌المللي انرژي، اوپك، مجمع كشورهاي صادركنندة گاز، اتحاديه بين‌المللي گاز و ديگر سازمان‌هاي مرتبط همكاري كند. دبيرخانه در عين همكاري با اين سازمان‌ها در خصوص موضوع‌هاي مورد علاقه متقابل تا حد امكان از دوباره كاري اجتناب مي‌ورزد. در صورت اقتضاء همكاري‌هاي مزبور را مي‌توان از طريق يادداشت تفاهم پس از تصويب هيات اجرائي ترتيب داد.
5-    هر عضو مجمع، انجام كارهاي دبيرخانه در ارتباط با سازماندهي و مديريت هم‌انديشي، گفتگوها، گروه‌هاي كاري، جلسات آموزشي و ديگر فعاليت‌هاي مجمع در سرزمين خود را تسهيل مي‌نمايد.
6-    دبيركل و كاركنان دبيرخانه نبايد در انجام وظايف خود از منبع خارج از مجمع دستور گرفته و يا  دستورات آنان را بپذيرند.
7-    رياست و مديريت دبيرخانه به عهدة دبيركل است.
8-    دبيركل به عنوان رئيس اجرائي مجمع خدمت مي‌كند و داراي استقلال و اختيار لازم براي انجام امور مجمع و پيشبرد اهداف و وظايف خود مندرج در اين منشور  كه به وي داده شده، است.
9-    دبيركل در مورد عملكرد خود به هيات اجرائي پاسخگو خواهد بود.
10-    دبيركل، كاركنان دبيرخانه را ازميان اتباع كشورهاي عضو مجمع براساس مقررات استخدامي و با درنظر گرفتن ضرورت توازن جغرافيائي انتخاب مي‌كند. دبيركل بايد قبل از انتصاب مديران بخش‌هاي دبيرخانه، با هيات اجرائي مشورت نمايد و از آن نظرخواهي كند.
11-    دبيركل توسط هيات اجرائي و به مدت (4) سال منصوب مي‌شود.  دوره تصدي دبيركل مي‌تواند براي يك دورة ديگر تا 2 سال تمديد گردد. دبيركل در مقر دبيرخانه مستقر مي‌شود.
12-    وظايف دبيركل عبارتند از:
الف) تهية برنامه كاري دوسالانه دبيرخانه به منظور ترغيب واجراي اهداف منشور و سياست هاي رهنمودي و اولويت‌هاي ارائه شده توسط اجلاس‌هاي وزارتي،
ب) هدايت امور دبيرخانه وحصول اطمينان از تهيه وارائه به موقع و كارآمد برنامة كاري دوسالانه،
ج) دبيري جلسات هيات اجرائي ،
د) خدمت رساني به هيات اجرائي وارايه هرگونه اطلاعات دربارة فعاليت‌هاي جاري دبيرخانه وهرگونه اطلاعات ديگرمرتبط با كار هيات اجرائي يا موارد درخواستي توسط هيات اجرائي ،
ه) حفظ ارتباط با دولت ها، سازمان‌ها وصنايع مرتبط با انرژي دربارة موضوعات مربوط به بازارهاي بين‌المللي انرژي،
و) درخواست و دريافت پيشنهادات از نمايندگان اعضاي مجمع، سازمان‌ها ودست‌اندركاران بخش صنعت شركت‌كننده در مجمع راجع به فعاليت‌هاي مجمع،
ز) حصول اطمينان از مديريت كارآمد منابع انساني ومالي
ح) گماردن مشاورين در مواقع لازم براي ارائه خدمات مشاوره‌اي در خصوص موضوع‌هاي ويژه مرتبط با كار مجمع يا انجام مطالعات كارشناسي چنانچه دبيرخانه توان انجام آن را نداشته باشد،
ط) اطلاع‌رساني به اعضاي مجمع در خصوص ميزان كمك مالي آنها به بودجه سالانه دبيرخانه براساس معيار ميزان كمك مالي مندرج در پيوست و ارائه گزارشات منظم به هيات اجرائي در مورد آن، و
ي) تهيه پيش‌نويس بودجه و ارائه گزارش‌هاي مالي دبيرخانه به منظور ملاحظه، بررسي و تصويب هيات اجرائي.
بخش هشتم
گروه حمايت بين‌المللي
1-    گروه حمايت بين‌المللي متشكل از نمايندگاني از اعضاي هيات اجرائي، دبيرخانه‌هاي آژانس بين‌المللي انرژي و اوپك و هر تعداد از اعضاي مجمع است كه مايل به شركت در آن باشند. رئيس هيات اجرائي و دبيركل مي‌توانند از ديگر سازمان‌هاي بين‌المللي به منظور شركت در جلسات گروه حمايت بين‌المللي دعوت به عمل آورند.
2-    گروه حمايت بين‌المللي:
الف) به هيات اجرائي و دبيرخانه دربارة ساختار و موضوع‌هاي اصلي اجلاس وزارتي دو سالانه آتي، مقوله‌هاي خط‌مشي انرژي و راه‌هاي ممكن براي بهبود گفتگوها در ميان توليدكنندگان ومصرف‌كنندگان انرژي از جمله كشورهاي عضو گذر انرژي مشاوره مي دهد و
ب) در راستاي اجراي برنامة كاري دو سالانه به هيات اجرائي و دبيرخانه مشورت داده وكمك مي‌كند.
3-    گروه حمايت بين‌المللي پس از پايان اجلاس وزارتي دوسالانه وتشكيل هيات اجرائي جديد، تشكيل مي‌شود.
4-    جلسات گروه حمايت بين‌المللي حداقل سالي يكبار تشكيل مي‌شود.
بخش نهم
كميته مشاوره صنعتي
1-    كميته مشاورة صنعتي دربارة فعاليت‌هاي مجمع به هيات اجرائي و دبيركل مشاوره مي‌دهد. جلسات كميته مشاورة صنعتي حداقل سالي يكبار برگزار مي‌گردد.
2-    كميته مشاوره صنعتي متشكل از نمايندگان شركت‌هاي تجاري و مؤسسات صنعتي است كه به دبيرخانه كمك مالي مي‌كنند و براساس مشورت با هيات اجرائي به منظور پيوستن به اين كارگروه دعوت مي‌شوند. نمايندگان اعضاي گروه حمايت بين‌المللي مي‌توانند به عنوان ناظر در اين جلسات شركت كنند.
3-     جلسات كميته مشاورة صنعتي هر دوسال يكبار پس از خاتمه اجلاس وزارتي دو سالانه تشكيل مي‌شوند.
4-    رئيس و نائب رئيس كميته مشاوره صنعتي براساس اكثريت نسبي در اولين جلسه پس از اجلاس وزارتي دو سالانه، از ميان اعضاي آن انتخاب مي‌شوند.  اين كميته مي‌تواند براي انجام امور خود، گروه‌هاي فرعي ايجاد كند.
بخش دهم مقررات مالي
بودجه و هزينه
1-    كشورهاي عضو بايد از فراهم شدن منابع مالي كافي و قابل پيش‌بيني به منظور تحقق بودجه ساليانه دبيرخانه كه به تصويب هيات اجرائي رسيده وهم‌چنين ايجاد امكان برنامه‌ريزي بلندمدت و تحقق برنامه‌هاي چندساله مجمع اطمينان حاصل كنند. به منظور نيل به اين اهداف، تأمين مالي فعاليت‌هاي دبيرخانه بايد به شكل‌هاي زير صورت بگيرد:
الف- كمك‌هاي مالي ساليانه توسط كشورهاي عضو براساس معيار كمك‌هاي مالي به بودجه مندرج در پيوست منشور، قابل پرداخت قبل از يكم ژوئن (11 خرداد) هر سال؛
ب- كمك‌هاي مالي اضافي وتكميلي توسط كشورهاي عضو به منظور انجام فعاليت‌هاي فوق‌العاده و
ج- كمك‌هاي مالي توسط شركت‌كنندگان بخش صنعت در مجامع تجاري و از طريق ديگر منابع.
2-    سال مالي مجمع اول ژانويه شروع (11 دي ماه) تا 31 دسامبر هر سال (10 دي ماه سال بعد) مي‌باشد.
3-    بودجه دبيرخانه براي هرسال مالي بايد توسط دبيركل پيشنهاد شود و حداكثر تا 30 روز قبل از پايان سال مالي قبلي توسط هيات اجرائي بررسي و تصويب شود.
4-    هيات اجرائي بايد سعي كند كه با رسيدن به اجماع دربارة بودجه ساليانه و هزينه‌ها تصميم‌گيري كند اما چنانچه اجماع حاصل نشود، تصميم‌هاي مزبور با اكثريت چهار پنجم اعضاء حاضر و رأي‌دهنده اتخاذ خواهند شد.
5-    دبيركل، مديريت بودجه ساليانه را به عهده دارد.
6-    حساب‌هاي دبيرخانه به دلار امريكا خواهد بود.
7-    حسابرس تعيين شده براساس رديف (8) جزء (ب) بند (6) طبق استانداردهاي حسابرسي بين‌المللي بايد گزارشات مالي ساليانه دبيرخانه را بازنگري و نظرات و پيشنهادات خود به هيات اجرائي ارائه نمايد.
8-    دبيركل بايد گزارش ساليانه حسابرسي شده‌ كه نشانگر فعاليت‌ها و وضعيت مالي دبيرخانه از جمله ترازنامه، صورتحساب جريان نقدينگي و توضيحات لازم مي‌باشد را طي مدت 4 ماه از پايان سال مالي به منظور بررسي وتصويب به هيات اجرائي ارائه نمايد.
9-    گزارش سالانه حسابرسي شده مصوب هيات اجرائي،  توسط دبيركل بين اعضاي مجمع توزيع مي‌شود.
10-    تمامي مدارك و گزارش‌هاي بودجه بايد به صورت الكترونيكي توسط دبيرخانه به مدت 10 سال يا چنانچه هيات اجرائي لازم بداند، به مدت طولاني‌تري بايگاني شود.
بخش يازدهم
زبان مجمع
زبان  رسمي مجمع انگليسي است.
بخش دوازدهم
ارتباط با سازمان‌هاي مرتبط
هيات اجرائي مجمع مي‌تواند از طريق تبادل يادداشت تفاهم، ارتباط مناسبي بين مجمع و سازمان‌هاي مرتبط برقرار نمايد.
بخش سيزدهم
تعليق حق رأي و تعليق عضويت در هيات اجرائي
1-    حق رأي يك عضو مجمع كه كسري پرداخت كمك مالي سالانه به دبيرخانه داشته باشد در صورتي به حالت تعليق در مي‌آيد كه ميزان كسري آن (طبق معيار كمك‌هاي مالي به بودجه- مندرج در پيوست منشور) معادل يا بيش از ميزان كمك مالي سالانه آن عضو براي سال قبل باشد.
2-    چنانچه يك عضو مجمع در هيات اجرائي داراي كسري پرداخت به ميزان مشخص شده در بند (1) باشد، عضويت خود در هيات اجرائي را از دست خواهد داد و عضويت آن به محض اين كه ديگر از لحاظ مالي كسري نداشته باشد، ادامه پيدا خواهد كرد.
بخش چهاردهم
مقر
1-    مقرمجمع  در شهر رياض، پادشاهي عربستان سعودي است.
2-    دبيرخانه در مقر مجمع مستقر بوده و براساس پروتكل راجع به مقر، مزايا و مصونيت‌ها كه بين دولت پادشاهي عربستان سعودي و دبيرخانه مجمع بين‌المللي انرژي در تاريخ 30 ژوئن 2004 (9/4/1383) امضا شده است و هرگونه اصلاحيه‌هاي مربوط به آن، از مزاياو مصونيت‌هاي لازم براي اجراي وظايف خود برخوردار است.
بخش پانزدهم
اصلاح منشور و پيوست آن
1-    هر عضو مجمع مي‌تواند اصلاحيه‌هايي را براي منشور و پيوست آن پيشنهاد دهد.
2-    هرگونه اصلاحيه پيشنهادي منشور و پيوست آن بايد بطور كتبي از طريق دبيركل براي هيات اجرائي ارسال گردد.
3-    هرگونه اصلاحيه منشور و پيوست آن بايد از طريق اجماع و چنانچه اجماع حاصل نشد اكثريت چهارپنجم آراء حاضرين و رأي‌دهنده به تصويب هيات اجرايي برسد. اصلاحيه‌هاي مزبور بايد حداقل سي (30) روز قبل از اجلاس وزارتي آتي به اعضاي مجمع ارائه شود.
4-    تصويب هرگونه اصلاحيه منشور يا پيوست آن توسط اجلاس وزارتي بايد از طريق اجماع و چنانچه اجماع حاصل نشد اكثريت چهارپنجم  آراي اعضاي حاضر و رأي‌دهنده صورت پذيرد.
5-    زماني كه چهارپنجم اعضاء به طور كتبي دبيركل را از تصويب اصلاحيه منشور و پيوست توسط خود آگاه نمايند، اصلاحيه مزبور براي كليه اعضاء مجمع لازم‌الاجرا مي‌شود.
6-    دبيركل بايد تمام اعضاي مجمع را در جريان تاريخ لازم‌الاجرا شدن اصلاحيه مزبور آگاه نمايد.
بخش شانزدهم
تصويب وتاريخ لازم‌الاجرا شدن منشور
1-    منشور در اجلاس وزارتي مورخ 22 فوريه 2011 (3 اسفند 1389) در رياض، پادشاهي عربستان سعودي تصويب شد.
2-    منشور سي (30) روز پس از پيوستن 50 كشور به عنوان عضو مجمع طبق بخش سوم، لازم الاجرا مي‌شود. دبيركل بايد دراسرع وقت تمامي كشورهاي عضو را از تاريخ لازم‌الاجراشدن منشور مطلع نمايد.
3-    اين منشور پس از لازم‌الاجرا شدن، جايگزين اساسنامه دبيرخانه مجمع بين‌المللي انرژي كه در سپتامبر 2003 (شهريور 1382) در اصفهان، جمهوري اسلامي ايران به تصويب رسيد وهمچنين اصلاحات بعدي آن خواهد شد. دبيرخانه‌اي كه براساس اساسنامه تأسيس گرديده بود دبيرخانه مجمع خواهد بود و ازاين پس براساس  اين منشور اداره خواهد شد.
بخش هفدهم
انصراف
1-    هر عضو مجمع مي‌تواند از طريق ارائه اطلاع كتبي مراتب انصراف از عضويت خود را از طريق دبيركل به هيات اجرائي اعلام نمايد.
2-    هر عضو مجمع كه در پرداخت كمك مالي ساليانه خود به دبيرخانه داراي كسري باشد، چنانچه ميزان كسري آن (طبق معيار كمك مالي به بودجه مندرج در پيوست منشور) معادل ميزان كمك مالي سالانه آن براي دو سال قبل يا بيشتر از آن باشد اين چنين تلقي مي شود كه از عضويت در مجمع انصراف داده است. بنابراين عضويت مجدد با رعايت  بند(2)  بخش سوم صورت مي‌گيرد.
بخش هجدهم
ابلاغيه
از دولت پادشاهي عربستان سعودي به عنوان كشور ميزبان از طرف اعضاي مجمع درخواست مي‌شود متن منشور را براي دبيركل سازمان ملل متحد ارسال نمايد تا آن را به عنوان سند رسمي سازمان ملل بين اعضاي سازمان توزيع نمايند.
پيوست
معيار كمك‌هاي مالي
معيار ميزان كمك مالي اعضاء به بودجه ساليانه دبيرخانه به شرح ذيل است:
الف) حداقل كمك مالي، معادل 5/0% بودجه ساليانه دبيرخانه است.
ب) حداكثر كمك مالي معادل  6% بودجه ساليانه دبيرخانه است.
ج) در چارچوب كف و سقف فوق، اعضاي مجمع كمك مالي ساليانه‌اي را به شرح زير پرداخت مي‌كنند:
براي كشورهاي مصرف‌كنندة نفت وگاز
     حاصل ضرب بودجه ساليانة دبيرخانه در كل مصرف نفت وگاز هر كشور عضو تقسيم بر مجموع كل نفت وگاز مصرفي كشورهاي مصرف‌كننده عضو و كل توليد نفت وگاز كشورهاي توليدكننده عضو.
براي كشورهاي عضو توليدكنندة نفت وگاز  عضو:
حاصل ضرب بودجه ساليانه دبيرخانه در كل توليد نفت وگاز هر كشورعضو تقسيم بر مجموع كل نفت وگازمصرفي كشورهاي مصرف كننده نفت وگاز عضو وكل توليد نفت و گاز كشورهاي توليد كننده نفت و گاز عضو.
بدون خدشه به بندهاي (الف) و (ب) فوق، هرگونه باقيمانده  تراز بودجة به تناسب به  كشورهاي عضو تخصيص خواهد يافت.
د) از كشورهايي كمتر توسعه يافته كه توسط دفتر نمايندگي عالي سازمان ملل متحد به عنوان كشورهاي كمتر توسعه يافته مشخص شده‌اند، كشورهاي در حال توسعه محصور در خشكي و كشورهاي در حال توسعه واقع در جزاير كوچك انتظار نمي رود كه كمك مالي ساليانه پرداخت كنند.

منشور مجمع بین المللی انرژی

نشست ها

بیانیه ها

گزارشات

وب سایت مجمع بین المللی انرژی ( IEF )


 
نسخه قابل چاپ