دوشنبه 7 مهر 1399   02:27:34
تمایل هند به سرمايه‌گذاري‌ عربستان سعودي در پروژه‌های پايين دستي نفت و گاز این‌کشور مي باشد پیوند متن گزارش
[PageVisit]